Categories

Truyen Dai

B

C

D

H

M

N

T

3 replies on “Truyen Dai”

Please check for readability of files “Ganh Hang Hoa – Khai Hung & Nhat Linh”. Several parts seem to be corrupted and cannot be played back by several players, including Micrsoft Windows Media Player.
Thank you for your attention.

Regards,
Trong

Try VLC also, if that still don’t work, please try to redownload again, if that still doesn’t work, let me know we will look for alternative links update.

Xin chào Admin và các bạn,
Mình rất vui sướng được Admin và các bạn cho tham gia ngôi nhà đọc truyện nầy, thật là nơi tuyệt vời mà mình vừa được khám phá, quá rộng lớn và đầy đủ nhất, lại rất dể dàng tìm kiếm sách trong thư viện để đọc.
Xin cảm ơn Admin và các bạn rất nhiều.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.