Categories
Truyen Dai

Nguoi Khach La – Nguyen Ngoc Ngan

Người Khách Lạ

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn
Người đọc: Hồng Đào – Nguyễn Ngọc Ngạn

http://k007.kiwi6.com/hotlink/iow0tgpan8/NguoiKhachLa_NguyenNgocNgan_Tacgia_HongDaodoc_1.mp3