Categories
Truyen Dai

Thieu Tuong Le Van Hung – Ba Le Van Hung

“Thiếu Tướng Lê Văn Hưng” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Thiếu Tướng Lê Văn Hưng

Tác giả: Bà Lê Văn Hưng
Người đọc: Bi’ch Huyền

Tướng Lê Văn Hưng
(IMAGE: http://farm8.staticflickr.com/7176/6804794750_18c8fd5c69.jpg)

Tướng Nguyễn Khoa Nam
(IMAGE: http://farm8.staticflickr.com/7187/6950962999_78c1997671.jpg)

Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn

01: http://k007.kiwi6.com/hotlink/l8t5m62pwq/20110417-ctm-huongxua_ph_m_th_kim_ho_ng_phu_nh_n_c_thi_u_t_ng_l_v_n_h_ng_1.mp3

02: http://k007.kiwi6.com/hotlink/6x2fybz7y5/20110417-ctm-huongxua_ph_m_th_kim_ho_ng_phu_nh_n_c_thi_u_t_ng_l_v_n_h_ng_2.mp3

03: http://k007.kiwi6.com/hotlink/ry4074oy3h/20110417-ctm-huongxua_ph_m_th_kim_ho_ng_phu_nh_n_c_thi_u_t_ng_l_v_n_h_ng_3.mp3

[/center]

———————————————————————-