Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Con Tau Mang So Hieu -My Tho 065


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

“Con Tàu Mang Số Hiệu “Mỹ Tho 065″” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Con Tàu Mang Số Hiệu “Mỹ Tho 065”

Đài RFA
Người dẫn chương trình: Thanh Quang

Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn là thuyền nhân trong chuyến tàu này , vợ và đứa con trai 4 tuổi của ông đã chết như thế nào? Xin mời đọc thêm.

Bạn sẽ nghe lời đối chứng của những người còn sống và lời viết của ông Nguyễn Ngọc Ngạn

http://k007.kiwi6.com/hotlink/1s0dsdwydn/ConTauMangSoHieuMyTho065.mp3

[/center]

———————————————————————-