Categories
Truyen Dai

Trong Bong Toi – TDW6969 – Trai Tao Dien Doc

Trong Bóng Tối
Tác giả TDW6969
do Trái Táo diễn đọc ( 4 truyện)

Truyện 1: Giờ Tử.
http://www.fileswap.com/dl/GBAcYLEZW/truyen_1.mp3.html
Truyện 2: Cái Giếng.
http://www.fileswap.com/dl/ZX6sfO8zQm/truyen_2.mp3.html
Truyện 3: God of Hell [Chúa Của Địa Ngục].
http://www.fileswap.com/dl/2JomixgPPi/truyen_3.mp3.html
Truyện 4: Hoa Hồng Đen Và Trắng.
http://www.fileswap.com/dl/sU7WwO5g7/truyen_4.mp3.html