Categories
Truyen Dai

Linh cau – TDW6969 – Trai Tao dien doc

Linh Cẩu
tác giả TDW6969_Trái Táo diễn đọc

Đoạn 1: Con Đã Trở Về
http://www.fileswap.com/dl/48U3yDQLkz/doan_1.mp3.html
Đoạn 2: Con Chó Đến Từ Cõi Chết.
http://www.fileswap.com/dl/dkfNYh9sS1/doan_2.mp3.html
Đoạn 3: Máu Và Thịt.
http://www.fileswap.com/dl/uuTRnrjBHa/doan_3.mp3.html
Đoạn 4: Mất Đi Một Người Bạn.
http://www.fileswap.com/dl/YSneFFdTN/doan_4.mp3.html
Đoạn 5: Địa Ngục Trần Gian.
http://www.fileswap.com/dl/b6DYfeies/doan_5.mp3.html
Đoạn 6: Trấn Nhà.
http://www.fileswap.com/dl/QUpbbojQ0c/doan_6.mp3.html
Đoạn 7: Trái Với Ý Trời
http://www.fileswap.com/dl/0OnsWvPWc7/doan_7.mp3.html