Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Hoang Sa Va Truong Sa La cua Viet Nam


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Hoàng Sa Và Trường Sa Là Của Việt Nam

Diễn đọc: Hướng Dương

1) Lời Nói Đầu

2) Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam – Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã

3) Hoàng Sa, Trường Sa đích thực là của Việt Nam – Nhà sử học Nguyễn Đình Đầu

4) Việc thực thi chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa dưới triều Nguyễn – Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã

5) Sự thành lập và hoạt động của đội Hoàng Sa từ thế kỉ 17 đến thế kỉ 19 – Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã

6) Những vấn đề về chủ quyền lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng – Lê Minh Nghĩa

7) Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 1 – Tiến sĩ Luật Từ Đặng Minh Thu, Đại học Sorbonne

8) Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 2 – Tiến sĩ Luật Từ Đặng Minh Thu, Đại học Sorbonne

9) Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 3 – Tiến sĩ Luật Từ Đặng Minh Thu, Đại học Sorbonne

10) Cần đưa vấn đề ra Tòa án Công lý Quốc Tế – Tiến sĩ Vũ Quang Việt

11) Phu luc

1: http://www.megaupload.com/?d=1SRZ2A3K
2: http://www.megaupload.com/?d=7FLP64KM
3: http://www.megaupload.com/?d=276YTC90
4: http://www.megaupload.com/?d=QEUEHT0L
5: http://www.megaupload.com/?d=ST0GIMH9
6: http://www.megaupload.com/?d=LFFRENRX
7: http://www.megaupload.com/?d=NQE2B2A1
8: http://www.megaupload.com/?d=KZ8QBLK4
9: http://www.megaupload.com/?d=M54OH3HO
10: http://www.megaupload.com/?d=Z0ATAAJC
11: http://www.megaupload.com/?d=SQEJB490