Categories
Truyen Dai

Luat Im Lang – Mario Puzo

“Luật Im Lặng – Mario Puzo” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Luật Im Lặng
[COLOR=green]Mario Puzo – Ngọc Vân diễn đọc

00- https://huudri.opendrive.com/files?73555166_AtiDo
01- https://huudri.opendrive.com/files?73555418_bElMO
02- https://huudri.opendrive.com/files?73556636_86GqW
03- https://huudri.opendrive.com/files?73557242_qVN0F
04- https://huudri.opendrive.com/files?73557525_bZ1BN
05- https://huudri.opendrive.com/files?73558348_hz8bX
06- https://huudri.opendrive.com/files?73558947_8DUvP
07- https://huudri.opendrive.com/files?73559400_qMQSL
08- https://huudri.opendrive.com/files?73560560_ih15Y
09- https://huudri.opendrive.com/files?73561572_rMz7s
10- https://huudri.opendrive.com/files?73562092_2bpLi
11- https://huudri.opendrive.com/files?73562332_l7esS
12- https://huudri.opendrive.com/files?73563177_Qx1qu
13- https://huudri.opendrive.com/files?73563685_GpVgo
14Het- https://huudri.opendrive.com/files?73564018_jrnrO

Hết

[COLOR=green]Cám ơn Tác Giả : Mario Puzo :rose:
Cám ơn Dịch Giả : Lương Lê Giang :rose:
Cám ơn Người ra công sức diễn đọc : Ngọc Vân :rose:
———————————————————————-