Categories
Truyen Dai

Mau Thuong Ngan – Nguyen Xuan Khanh

“Mẫu Thượng Ngàn – Nguyễn Xuân Khánh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

[center]
Mẫu Thượng Ngàn

Tác giả: Nguyễn Xuân Khánh
Người đọc: Kim Phượng và Đức Uy

01 http://k007.kiwi6.com/hotlink/tr80fhg49k/01_MauThuongNgan_NguyenXuanKhanh_KimPhuongDucUydoc.mp3

02 http://k007.kiwi6.com/hotlink/j57tuqq71n/02_MauThuongNgan_NguyenXuanKhanh_KimPhuongDucUydoc.mp3

03 http://k007.kiwi6.com/hotlink/cbccz39n3i/03_MauThuongNgan_NguyenXuanKhanh_KimPhuongDucUydoc.mp3

04 http://k007.kiwi6.com/hotlink/ee6zqz3e38/04_MauThuongNgan_NguyenXuanKhanh_KimPhuongDucUydoc.mp3

05 http://k007.kiwi6.com/hotlink/qo470w2fh9/05_MauThuongNgan_NguyenXuanKhanh_KimPhuongDucUydoc.mp3

06 http://k007.kiwi6.com/hotlink/gdj4m39w8p/06_MauThuongNgan_NguyenXuanKhanh_KimPhuongDucUydoc.mp3

07 http://k007.kiwi6.com/hotlink/yo0oi34dkt/07_MauThuongNgan_NguyenXuanKhanh_KimPhuongDucUydoc.mp3

08 http://k007.kiwi6.com/hotlink/5tryg11t8u/08_MauThuongNgan_NguyenXuanKhanh_KimPhuongDucUydoc.mp3

09 http://k007.kiwi6.com/hotlink/dmsoec1fwv/09_MauThuongNgan_NguyenXuanKhanh_KimPhuongDucUydoc.mp3

10 http://k007.kiwi6.com/hotlink/i3p6xsl2yf/10_MauThuongNgan_NguyenXuanKhanh_KimPhuongDucUydoc.mp3

11 http://k007.kiwi6.com/hotlink/td0b9ldc7y/11_MauThuongNgan_NguyenXuanKhanh_KimPhuongDucUydoc.mp3

12 http://k007.kiwi6.com/hotlink/b5gl1q7oi7/12_MauThuongNgan_NguyenXuanKhanh_KimPhuongDucUydoc.mp3

13 http://k007.kiwi6.com/hotlink/1xt6lf03xp/13_MauThuongNgan_NguyenXuanKhanh_KimPhuongDucUydoc.mp3

14 http://k007.kiwi6.com/hotlink/sw4hqtnouh/14_MauThuongNgan_NguyenXuanKhanh_KimPhuongDucUydoc_end.mp3

Vậy là Việt Love có 3 quyển sách của Nguyễn Xuân Khánh
– Mẫu Thượng Ngàn
– Hồ Quý Ly
– Đội Gạo Lên Chùa

[/center]
———————————————————————-