Categories
Truyen Dai

De Nhat Phu Nhan – hoang Trong mien

Đệ Nhất Phu Nhân – Hoàng Trọng Miên
Đệ Nhất Phu Nhân – Hoàng Trọng Miên, do Hoài Giang đọc (80 tập)

LINK MEGAUPLOAD:
01-02 http://www.megaupload.com/?d=5N5G2YVW
03 http://www.megaupload.com/?d=2SJJTJRM
04-05 http://www.megaupload.com/?d=87DTSBO6
06-07 http://www.megaupload.com/?d=A7FVUYTK
08-10 http://www.megaupload.com/?d=C7OJ7VYK
11 http://www.megaupload.com/?d=6XRN6FM5
12-13 http://www.megaupload.com/?d=0P5RV6X0
14-15 http://www.megaupload.com/?d=77SPFXSK
16-17 http://www.megaupload.com/?d=H6THOUT4
18-19 http://www.megaupload.com/?d=4T45LUDN
20-21 http://www.megaupload.com/?d=TBEZDK80
22-23 http://www.megaupload.com/?d=LUCZ12L0
24-25 http://www.megaupload.com/?d=23E8CU5E
26-27 http://www.megaupload.com/?d=COPMVFEM
28 http://www.megaupload.com/?d=67D54NT9
29 http://www.megaupload.com/?d=HKB9396N
30 http://www.megaupload.com/?d=GTPE8SYG
31-32 http://www.megaupload.com/?d=9O6ILEPK
33-34 http://www.megaupload.com/?d=4AVEM12R
35 http://www.megaupload.com/?d=TVQE6QGL
36-37 http://www.megaupload.com/?d=2E9O9NED
38-39 http://www.megaupload.com/?d=5ONTZ0JF
40-41 http://www.megaupload.com/?d=AG5RMWPK
42-44 http://www.megaupload.com/?d=ED4KI98Q
45-46 http://www.megaupload.com/?d=QV4RRAE7
47-48 http://www.megaupload.com/?d=AOTOQURG
49-50 http://www.megaupload.com/?d=UP0H0TS5
51-52 http://www.megaupload.com/?d=DJMF80TI
53 http://www.megaupload.com/?d=N8PIKJSO
54-55 http://www.megaupload.com/?d=9XR01REW
56-57 http://www.megaupload.com/?d=E3VK8QA4
58-59 http://www.megaupload.com/?d=MTOTEHSD
60-61 http://www.megaupload.com/?d=8TPLW8CK
62-63 http://www.megaupload.com/?d=E1Z4AYAJ
64-66 http://www.megaupload.com/?d=E1Z4AYAJ
67-68 http://www.megaupload.com/?d=F51MK408
69-70 http://www.megaupload.com/?d=UGLB2S4X
71-73 http://www.megaupload.com/?d=0J98C0DU

74-75 http://www.megaupload.com/?d=0KSUVHMS
76 http://www.megaupload.com/?d=S5YG9BT0
77 http://www.megaupload.com/?d=OQD1342T
78 http://www.megaupload.com/?d=5R1WHSS7
79 http://www.megaupload.com/?d=5R1WHSS7
80end http://www.megaupload.com/?d=SZ3L8ON4
Phụ lục 1: Ngô Đình Nhu http://www.megaupload.com/?d=IIIJQ6D0
Phụ lục 2: Trần Lệ Xuân http://www.megaupload.com/?d=A8OY0SRP

LINK MEDIAFIRE:
01-02 http://www.mediafire.com/?tnjrjjwrzgw
03 http://www.mediafire.com/?vd2tytzzf2n
04-05 http://www.mediafire.com/?zmzymm2zmez
06-07 http://www.mediafire.com/?mmwvywwmkyn
08-10 http://www.mediafire.com/?dnzz2jitttx
11 http://www.mediafire.com/?2yyt3j3mqyz
12-13 http://www.mediafire.com/?4ggykdj1mzj
14-15 http://www.mediafire.com/?2ymzjdhgmmm
16-17 http://www.mediafire.com/?onwblzf5zwz
18-19 http://www.mediafire.com/?zgbbwerudnu
20-21 http://www.mediafire.com/?zwjjjtwh2g0
22-23 http://www.mediafire.com/?hymn1wnkiyd
24-25 http://www.mediafire.com/?tmzkodijmmz
26-27 http://www.mediafire.com/?dyfzexakein
28 http://www.mediafire.com/?dmkmbzziuwn
29 http://www.mediafire.com/?yjyyq1ymmow
30 http://www.mediafire.com/?nhyiaohzg5m
31-32 http://www.mediafire.com/?jnnqnrg020d
33-34 http://www.mediafire.com/?g3qjt1zrbxy
35 http://www.mediafire.com/?mmmve25cizj
36-37 http://www.mediafire.com/?jt2gkyvn2ln
38-39 http://www.mediafire.com/?j1ynzz1jzzh
40-41 http://www.mediafire.com/?yznwnzjztnz
42-44 http://www.mediafire.com/?mmjy3rmvyth
45-46 http://www.mediafire.com/?tw1n1uqckzo
47-48 http://www.mediafire.com/?wnkzyiiezy4
49-50 http://www.mediafire.com/?ojfmzkwtj2m
51-52 http://www.mediafire.com/?zjk123wrigj
53 http://www.mediafire.com/?ofitjeyw3zy
54-55 http://www.mediafire.com/?mymcw15vuon
56-57 http://www.mediafire.com/?uhtncmtjjek
58-59 http://www.mediafire.com/?zj4mozq2bed
60-61 http://www.mediafire.com/?eywnzijntyw
62-63 http://www.mediafire.com/?tnwufkinz5y
64-66 http://www.mediafire.com/?wd50r0dj2fy
67-68 http://www.mediafire.com/?wmzz2jmmm2m
69-70 http://www.mediafire.com/?dmnhytmegnx
71-73 http://www.mediafire.com/?jgjdmjjkgy2

74-75 http://www.mediafire.com/?0dz5zzzotxc
76 http://www.mediafire.com/?wzjdwyfnhd4
77 http://www.mediafire.com/?kfzzzguzjto
78 http://www.mediafire.com/?iyyxoemgjyy
79 http://www.mediafire.com/?n14k4jayzmn
80end http://www.mediafire.com/?ggmmyxmouzx
Phụ lục 1: Ngô Đình Nhu http://www.mediafire.com/?rnomntwlien
Phụ lục 2: Trần Lệ Xuân http://www.mediafire.com/?domnnfjzx3j

HẾT