Categories
Truyen Dai

Ban Thao Bang Da – Luis Garcia Jambrina

BẢN THẢO BẰNG ĐÁ
Tác giả Luis Garcia Jambrina
Nguyên tác El Manuscrito De Piedra
Dịch giả: Phạm Triều Lập và Phạm Thuỷ Hương
Do Trái Táo diễn đọc (25 tập)

Phần mở đầu


CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6