Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

So 13 – Ho So Toi Pham – Tac Gia Quy Co Nu

SỐ 13 (Hồ Sơ Tội Phạm) Tác giả Quỷ Cổ Nữ

CHƯƠNG 1
http://www.fileswap.com/dl/TfDUTeqlQP/chuong_1.mp3.html

CHƯƠNG 2
http://www.fileswap.com/dl/1mySuGl2tH/chuong_2.mp3.html

CHƯƠNG 3
http://www.fileswap.com/dl/FaVW52p788/chuong_3.mp3.html

CHƯƠNG 4
http://www.fileswap.com/dl/87whjIKlVR/chuong_4.mp3.html

CHƯƠNG 5
http://www.fileswap.com/dl/UkdCLQwAVD/chuong_5.mp3.html

CHƯƠNG 6
http://www.fileswap.com/dl/0foxe1uAiM/chuong_6.mp3.html

CHƯƠNG 7
http://www.fileswap.com/dl/1QEeeltP7m/chuong_7.mp3.html