Categories
Truyen Dai

Tham Tu Sherlock Holmes 10 phan


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Thám Tử Sherlock_Holmes – 10 Phần
Hi Hi! mình upload thử lên host (esnips.com) rất dễ Down và cũng nhanh nữa các bạn thử xem có tiện không nhé!

Phần 01: http://www.esnips.com/doc/6089f52a-496c-4a…rlock_Holmes_01
Phần 02: http://www.esnips.com/doc/7b9e40a8-5bb5-44…rlock_Holmes_02
Phần 03: http://www.esnips.com/doc/f9f701a2-16af-49…rlock_Holmes_03
Phần 04: http://www.esnips.com/doc/c2ea266b-34b9-41…rlock_Holmes_04
Phần 05: http://www.esnips.com/doc/98903a42-6721-4a…rlock_Holmes_05
Phần 06: http://www.esnips.com/doc/64b28abd-be42-4c…rlock_Holmes_06
Phần 07: http://www.esnips.com/doc/06cc001c-016e-46…rlock_Holmes_07
Phần 08: http://www.esnips.com/doc/4074d6d9-c79d-42…rlock_Holmes_08
Phần 09: http://www.esnips.com/doc/3fddb6ea-39f3-42…rlock_Holmes_09
Phần 10 End: http://www.esnips.com/doc/2b5271b4-dd43-45…rlock_Holmes_10

Link up4vn.com Trong Host này có đến 8 Host khác cho các bạn tha hồ mà lựa chọn

Phần 01: http://up4vn.com/files/84vrfu2bt/Sherlock_Holmes_01.wma
Phần 02: http://up4vn.com/files/1vkimf8x5/Sherlock_Holmes_02.wma
Phần 03: http://up4vn.com/files/13hgfborw/Sherlock_Holmes_03.wma
Phần 04: http://up4vn.com/files/q1jvsh507/Sherlock_Holmes_04.wma
Phần 05: http://up4vn.com/files/gmff37dr3/Sherlock_Holmes_05.wma
Phần 06: http://up4vn.com/files/f16i5fvbn/Sherlock_Holmes_06.wma
Phần 07: http://up4vn.com/files/w7rpb4m7g/Sherlock_Holmes_07.wma
Phần 08: http://up4vn.com/files/pya29qfon/Sherlock_Holmes_08.wma
Phần 09: http://up4vn.com/files/bzlbh228t/Sherlock_Holmes_09.wma
Phần 10: http://up4vn.com/files/082k49dkp/Sherlock_Holmes_10.wma