Categories
Truyen Ngan

Mon Qua Dau Xuan – Ban Kich Song Tuy Hong

“Món Quà Đầu Xuân – Ban Kịch Sống Túy Hồng” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Món Quà Đầu Xuân

Diễn: Ban Kịch Sống Túy Hồng
Huy`nh Long Giang vai ông Giám đốc
Thúy Thanh vai bà Giám đốc
Túy Hồng vai Châu
Quốc Tuấn vai Thầy ký
Quang Dũng vai Tư Lùn

http://k007.kiwi6.com/hotlink/q6cyj1g054/MonQuaDauXuan_BanKichSongTuyHong.mp3

[/center]
———————————————————————-