Categories
Truyen Ngan

Ong Trinh Minh The – Dai VNHN

“Ông Trịnh Minh Thế” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Ông Trịnh Minh Thế

Đài VNHN do Thố Ty Hồng Phúc phụ trách

http://k007.kiwi6.com/hotlink/17damgo42i/TuongTrinhMinhThe_ThoTyHoongPhucdoc.mp3

[/center]