Categories
Truyen Ngan

36 Ke – Nhung Cau Chuyen Trung Hoa Xua


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

36 Kế – Những Câu Chuyện Trung Hoa Xưa
Tác giả: Trình Ngọc Hoa
Người Dịch: Cúc Hoa
Xuất Bản: NXB Trẻ – 2003
Người đọc: Trung Hỷ
Nội Dung:
Cuốn sách viết lại những 36 kế dụng binh nổi tiếng của Tôn Tử qua những câu chuyện trong lịch sử Trung Hoa. Sách của Thư Viện Sách Nói Dành Cho Người Mù, website: http://sachnoionline.com