Categories
Truyen Ngan

Thinh Gia Tam Tinh


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Thính Giả Tâm Tình (Nguyễn Đình Khánh)
Đây là chương trình radio bên Úc Châu do bác Khánh chủ trì, C sẽ lập topic này ra để cho mọi người nghe mục Thính Giả Tâm Tình này, mọi người ủng hộ nha hi.gif

Thinh Gia Tam Tinh http://www.megaupload.com/?d=G4NZ064D

đây là đêm thứ 2, 1 tháng 6, 2009 Thinh Gia Tam Tinh – http://www.megaupload.com/?d=DZW2OIMT

thứ 2, 15 tháng 6, 2009

Nghe đi, zdui lắm D.gif C sẽ update nhiều hơn nửa, mỗi tối thứ 2 và thứ 3 bác Khánh nhà ta trực phone cho bà con bên Úc gọi vào tâm tình hoho.gif