Categories
Truyen Ngan

Tu Truyen Cua Mot Phi Cong – TS Le Xuan Nhi


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

TỰ TRUYỆN CỦA MỘT PHI CÔNG -TS Lê Xuân Nhị

Tập 1: http://www.mediafire.com/download/b7d22d10kw3e2db

Tập 2: http://www.mediafire.com/download/wct7nnpil0o2ek5

Hết rùi

TV mới sửa lại tập 1. Link này nghe better hơn link củ.