Categories
Truyen Ngan

Tong Thong Nguyen Van Thieu – Hoang Duc Nha


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

“Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu

Đài BBC phỏng vấn Ông Hoàng Đức Nhã

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Ông Hoàng Đức Nhã
Ngày giỗ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu

Người mặc áo dài tím là Bà Nguyễn Văn Thiệu và Ông Hoàng Đức Nhã đứng đang tay vào nhau

http://k007.kiwi6.com/hotlink/2hkq0ofkiy/HoangSa_TTNguyenVanTHieu_HoangDucNha_BBCphongvan.mp3

[/center]

———————————————————————-