Categories
Truyen Ngan

Tam Vac Giuong


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Truyệnngắn: Tấm Vạc Giường
Tác giả: Tiểu Tử
Người đọc: Nam Phong, Phượng Dung

Truyện này đã có giọng đọc khác rồi. Nam Phong, Phượng Dung đọc rất hay.
http://www.mediafire.com/?r9ojlek2extamyt