Categories
Truyen Ngan

Phan Thang Dan – Nghe Lu

“Phận Thằng Dân” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Phận Thằng Dân

Tác gỉa : Xã Luận bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận số 86 (1-11-2009)
Người đọc: Nghê Lữ

[/center]
———————————————————————-