Categories
Truyen Ngan

Chuyen Chua ai Biet Voi Thanh Toan – Chong Trung Quoc

6-5-2011 Chuyện Chưa ai Biết Với Thanh Toàn
Cộng Đồng Người Việt Biểu Tình Chống Trung Cộng

https://youtube.com/watch?v=ZHBlxZSTPTQ%26feature%3Dplayer_embedded%23at%3D398