Hoa Hong Som No – Tran Thi Bao Chau

Hoa Hồng Sớm Nở
Tác giả : Trần Thị Bảo Châu
do Trái Táo diễn đọc (20 tập)

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương cuối

Comments